Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

pri obdelavi osebnih podatkov ob registraciji na spletni strani in naročilu na novičnik madžarskih kulturnih inštitutov v tujini

1. Podatki o upravljalcu osebnih podatkov

Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino Madžarske

Sedež:
Budimpešta, Madžarska
Naslov: Bem rakpart 47, 1125 Budimpešta
Telefon: +36 1 458 – 1392
E-poštni naslov: hatkult@mfa.gov.hu

2. Podatki in kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov Ministrstva za zunanje zadeve in trgovino Madžarske: dr. Szilvia Molnár-Friedrich

Kontaktni podatki: SzMolnar-Friedrich@mfa.gov.hu,tel. št.: +36-1-458-1597.

3. Namen in pravna podlaga obdelave podatkov

Namen obdelave podatkov: Namen obdelave podatkov je osebam, ki so vpisane na seznam naslovnikov, omogočiti pridobivanje ažurnih informacij o programih, ki jih organizira kulturni inštitut, ki deluje pod okriljem Ministrstva za zunanje zadeve in trgovino Madžarske, ter o dejavnostih tega inštituta. Namen registracije je spodbuditi večjo udeležbo na teh programih. 
Obseg podatkov: Ime, e-poštni naslov.
Pravna podlaga: Obdelava podatkov se izvaja na podlagi točke a) 1. odstavka 6. člena zakona GDPR. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je soglasje osebe, na katero se ti podatki nanašajo.

Spletna stran je dosegljiva na: culture.hu

4. Vir osebnih podatkov oz. obseg obdelave osebnih podatkov, ki jih oseba, na katero se podatki nanašajo, ni sama posredovala Ministrstvu za zunanje zadeve in trgovino Madžarske.

Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino Madžarske ne obdeluje podatkov, ki jih oseba, na katero se podatki nanašajo, ministrstvu ni posredovala sama.

5. Prejemniki osebnih podatkov oz. kategorije prejemnikov, obdelava podatkov

Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino Madžarske zbrane osebne podatke shranjuje na strežnikih Nacionalne informacijsko-komunikacijske družbe (madž.: NISZ Nemzeti Infokommunkációs Zrt.), storitev pošiljanja novičnikov pa opravlja pogodbeni partner ministrstva, podjetje Lounge Design Kft. (oz. njegov podizvajalec, podjetje Trendency Kft.).

6. Trajanje hranjenja osebnih podatkov

Osebne podatek, ki jih je Ministrstvu za zunanje zadeve in trgovino Madžarske posredovala oseba, na katero se podatki nanašajo, ministrstvo v skladu s pravno podlago obdeluje, dokler ta oseba ne prekliče svojega soglasja. Soglasje je na spletni strani mogoče kadar koli preklicati. V primeru, da soglasje ni bilo preklicano, Ministrstvo vsake tri leta znova preveri nujnost obdelave podatkov.

7. Pravice osebe, katere podatki se obdelujejo

7.1. Roki

Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino Madžarske zahtevku za uveljavljanje pravic osebe, na katero se nanašajo podatki, ugodi najkasneje v roku enega meseca od njegovega prejetja.

Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino Madžarske lahko glede na zapletenost zahtevka in število obravnavanih zahtevkov po potrebi ta rok podaljša za dva meseca.

Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino Madžarske osebo, na katero se nanašajo podatki, o podaljšanju obvesti v roku enega meseca od prejetja zahtevka, ob tem pa navede razlog za podaljšanje roka.

7.2. Pravice oseb v zvezi z obdelavo podatkov

7.2.1. Pravica do dostopa

Oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da preko naslova, navedenega pod točko 1., od Ministrstva za zunanje zadeve in trgovino Madžarske pridobi informacije o tem, ali se trenutno izvaja obdelava njenih osebnih podatkov. V primeru, da se obdelava izvaja, ima pravico pridobiti informacije o naslednjem:

- katere njene osebne podatke obdeluje Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino

- na kakšni pravni podlagi jih obdeluje

- s kakšnim namenom jih obdeluje

- do kdaj bo trajala obdelava.

Nadalje ima pravico izvedeti:

• komu, kdaj in na kakšni zakonski podlagi je Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino omogočilo dostop do njenih osebnih podatkov oz. komu je posredovalo njene osebne podatke in katere njene osebne podatke je posredovalo oz. do katerih njenih osebnih podatkov je omogočilo dostop

• kaj je vir njenih osebnih podatkov

• ali kulturni inštitut uporablja avtomatizirano sprejemanje odločitev oz. logiko avtomatiziranega sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino Madžarske osebi, na katero se nanašajo podatki, na njeno prošnjo prvič brezplačno izda kopijo osebnih podatkov, ki jih obdeluje, ob vsaki nadaljnji prošnji pa lahko za to zaračuna administrativne stroške v razumno visokem znesku.

7.2.2. Pravica do popravka oz. spremembe osebnih podatkov

Oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, lahko preko naslova, navedenega pod točko 1., Ministrstvu za zunanje zadeve in trgovino Madžarske poda zahtevek za popravek oz. spremembo svojih osebnih podatkov. Če lahko oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, verodostojno dokaže točnost predlaganega popravka oz. spremembe, bo Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino Madžarske zahtevku v razumem času (najkasneje v roku enega meseca) ugodilo in o tem obvestilo osebo, na katero se podatki nanašajo, in sicer preko kontaktnih podatkov, ki jih je ta oseba posredovala Ministrstvu.

7.2.3. Pravica do blokiranja (omejitve obdelovanja podatkov)

Oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, lahko preko naslova, navedenega pod točko 1., Ministrstvu za zunanje zadeve in trgovino Madžarske pošlje zahtevek za omejitev obdelave njenih osebnih podatkov (z jasno opredelitvijo, na kaj se ta omejitev nanaša, in zagotovilom, da se lahko ostale podatke obravnava ločeno).

7.2.4. Pravica do izbrisa

Oseba, na katero se nanašajo podatki, ima v zvezi z obdelavo podatkov, kakršna je opisana v tej politiki zasebnosti, pravico, da od Ministrstva za zunanje zadeve in trgovino Madžarske zahteva, da brez neupravičenega odlašanja izbriše njene osebne podatke, upravljavec podatkov pa je dolžan njene podatke brez neupravičenega odlašanja izbrisati, razen če obstaja druga pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov.

7.2.6. Pravica do prenosljivosti podatkov

V zvezi z obdelavo podatkov v skladu s pravno podlago za to obdelavo ima oseba, na katero se nanašajo podatki, pravico, da preko naslova, navedenega pod točko 1., pridobi podatke, ki jih je posredovala Ministrstvu za zunanje zadeve in trgovino Madžarske, in sicer v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, nadalje ima pravico te podatke posredovati drugemu upravljavcu podatkov, ne da bi jo pri tem Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino Madžarske oviralo preko avtomatiziranih postopkov obdelave podatkov.

8. Pouk o pravnem sredstvu

V primeru, da oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, meni, da je Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino kršilo veljavne predpise, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, se lahko obrne na:

- pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Ministrstva za zunanje zadeve in trgovino Madžarske ali

- pristojno sodišče (Fővárosi Törvényszék, Markó utca 27, 1055 Budimpešta) ali

- sproži postopek pri pristojnem organu za varstvo podatkov (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, 1125 Budimpešta).