Informácie o spracovaní osobných údajov

v súvislosti so spracovaním osobných údajov pri registrácií na webstránkach zahraničných maďarských inštitútov a pri odbere newsletterov

1. Názov správcu osobných údajov
Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska
Sídlo: Budapešť
Poštová adresa: Bem rakpart 47., 1125 Budapešť
Telefón: +36 1 458 – 1392
E-mail: hatkult@mfa.gov.hu

2. Meno a kontaktné údaje úradníka zodpovedného za spracovanie osobných údajov
Úradník zodpovedný za spracovanie ochranu údajov Ministerstva vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska: dr. Szilvia Molnár- Friedrich.

Priame kontakty:

e-mail: SzMolnar-Friedrich@mfa.gov.hu

telefón: +36-1-458-1597

3. Cieľ a právny základ spracovanie osobných údajov
Účel spracovania osobných údajov: Cieľom spracovania osobných údajov je, aby pre odberateľov newsletterov prostredníctvom elektronickej korešpondencie boli poskytnuté aktuálne informácie o programoch a aktivitách usporiadaných kultúrnym inštitútom spadajúceho pod správu Ministerstva vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska. Účelom registrácie je, aby
napomáhala účasti na týchto programoch.

Súbor osobných údajov: Meno, e-mailova adresa

Právny základ: Spracovanie osobných údajov je založený na článku 6 GDPR ods. 1 písmo a). Jej právny základ tvorí súhlas dotknutej osoby.

Kontakty systému: culture.hu

4. Zdroj osobných údajov, respektíve súbor údajov ak ich pre Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska neposkytla dotknutá osoba
Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska nespracúva osobné údaje, ktoré nezískal od dotknutých osôb.

5. Príjemcovia osobných údajov, resp. kategórie adresátov, spracovanie údajov
Ministerstvo registrované údaje ukladá na serveroch NISZ Nemzeti Infokommunkációs Zrt., službu zasielania newsletterov prevádzkuje zmluvný partner ministerstva Lounge Design Kft. (resp. jeho dodávateľ Trendency Kft.).

6. Doba uchovávania osobných údajov
Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska s osobnými údajmi poskytnutými dotknutou osobou – vzhľadom na jej právny základ – spracúva až do odvolania zo strany dotknutej osoby. Webstránka poskytuje možnosť na bezodkladné stiahnutie súhlasu. Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska v prípade opomenutia späťvzatia chýbajúceho súhlasu potrebu ochranu osobných údajov preskúma každé tri roky.

7. Práva dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov

7.1. Lehoty
Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska žiadosti o uplatnenie práv dotknutej osoby vyhovie v maximálnej lehote jedného mesiaca od jej prijatia. Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska v prípade potreby vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska o predĺžení lehoty s označením dôvodov predĺženia dotknutú osobu informuje v lehote jedného mesiaca od prevzatia žiadosti.

7.2. Práva dotknutých osôb pri spracovaní osobných údajov

7.2.1. Právo na prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba je oprávnená cez poskytnuté kontakty uvedených v bode č. 1 požiadať informácie od Ministerstva vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska, či prebieha spracúvanie jeho osobných údajov, ak áno je oprávnená na zistenie toho, že
• Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska
- ktoré jej osobné údaje;
- na akom právnom základe;
- za akým účelom;
- ako dlho spravuje;

• komu, kedy a na základe akých právnych predpisov Ministerstva vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska umožnilo prístup k jej osobným údajom, alebo komu odovzdalo tieto osobné údaje;

• zdroj osobných údajov;

• či kultúrny inštitút využíva automatizované rozhodovanie, jeho logiku, vrátane profilovania.

Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska na základe požiadavky dotknutej osoby kópiu osobných údajov tvoriacich predmet spracovania údajov prvýkrát poskytne zadarmo, následne môže účtovať racionálny poplatok, založený na administratívnych výdavkoch.

7.2.2. Právo na opravu
Dotknutá osoba cez kontakty uvedených v bode č. 1 môže požiadať Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska o zmenu niektorých z jej osobných údajov. Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska v prípade, že dotknutá osoba môže hodnoverne potvrdiť presnosť zmeného údaju, požiadavke v racionálnej dobe – do lehoty jedného mesiaca - vyhovuje a cez poskytnuté kontakty dotknutú osobu o tom informuje.

7.2.3. Právo na blokovanie (obmedzenia spracúvania údajov)
Dotknutá osoba cez kontakty uvedené v bode č. 1 môže požiadať Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska o obmedzenie spracovania jej osobných údajov (prostredníctvom jednoznačného označenia spracovania osobných údajov a zabezpečením oddeleného spracovania od ostatných údajov).

7.2.4. Právo na vymazanie
Dotknutá osoba v súvislosti so spracovaním osobných údajov uvedených v informáciách je oprávnená na to, aby Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska na základe jej žiadosti bezodkladne vymazalo osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby, a spracovateľ osobných údajov v prípade, že na spracovanie osobných údajov nemá iný právny základ je povinný bezodkladne vymazať osobné údaje dotknutej osoby,

7.2.6. Právo na prenostnosť údajov
V súvislosti so spracovaním osobných údajov – vzhľadom na jeho právny základ – dotknutá osoba prostredníctvom poskytnutých kontaktov je oprávnená aby svoje osobné údaje poskytnuté pre Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska nadobudlo vo verejne používanom, v strojovo čitateľnom formáte, ďalej je oprávená na to, aby tieto údaje pre ďalšieho spracovateľa osobných údajov sprostredkovalo ďalej bez toho, aby to obmedzovalo úkony vykonané automatizovaným spôsobom Ministerstvom vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska.

8. Právo na opravné právne prostriedky
Pokiaľ dotknutá osoba sa domnieva, že Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska pri spracovaní jeho osobných údajov porušilo platné požiadavky na ochranu osobných údajov, môže sa obrátiť
- na úradníka zodpovedný za ochranu údajov ministerstva
- na súd (Súd Hlavného Mesta Maďarska, Markó utca 27., 1055 Budapešť), ďalej môže podniknúť úradné konaie vo veci ochrany osobných údajov (Národný úrad pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, 1125 Budapešť.