Politica de confidențialitate

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
necesare înregistrării pe pagina de internet a institutelor culturale maghiare din
străinătate și înscrierii la newsletterul acestora


1. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal


Ministerul Comerțului Exterior și al Afacerilor Externe
Sediul: Budapesta
Adresa poștală: 1125 Budapest, Bem rakpart 47.
Telefon: +36 1 458 – 1392
E-mail: hatkult@mfa.gov.hu


2. Numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal

Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Ministerului
Comerțului Exterior și al Afacelor Externe: dr. Molnár-Friedrich Szilvia
Datele de contact direct: adresa e-mail: SzMolnar-Friedrich@mfa.gov.hu,                                                        număr telefon: +36-1-458-1597

3. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal îl constituie furnizarea de informații actualizate persoanelor înscrie la newsletter, despre programele organziate de institutul cultural coordonat de Ministerul Comerțului Exterior și al Afacerilor Externe, precum și despre activitatea institutului cultural, prin intermediul scrisorilor electronice. Scopul înregistrării este facilitarea participării la aceste programe.

Date

Nume, adresă email

Temei legal

Prelucrarea datelor are la bază art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR, temeiul legal fiind consimțământul prealabil al persoanei vizate.

Acces direct la pagina de internet:

culture.hu

4. Sursa datelor cu caracter personal, respectiv sfera acestor datelor prelucrate, dacă
ele nu au fost puse la dispoziția Ministerului Comerțului Exterior și al Afacerilor
Externe de către persoana vizată

Ministerul Comerțului Exterior și al Afacerilor Externe nu prelucrează date cu caracter personal
care nu sunt colectate de la persoana vizată.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal, respectiv categoriile de destinatari și
prelucrarea datelor

Ministerul Comerțului Exterior și al Afacerilor Externe stochează datele înregistrate pe
serverele societății NISZ Nemzeti Infokommunkációs Zrt., iar serviciul de expediere a
newletterelor este operat de Lounge Design Kft. (respectiv subcontractantul acestuia,
Trendency Kft.) în calitate de partener contractual al Ministerului.

6. Durata de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate de cei vizați vor fi procesate de către Ministerul
Comerțului Exterior și al Afacerilor Externe până la retragerea consimțământului dat – având
în vedere temeiul legal al procesării. Pagina de internet oferă posibilitatea retragerii în orice
moment a consimțământului. În cazul în care consimțământul nu este retras, Ministerul
Comerțului Exterior și al Afacerilor Externe revizuiește o dată la trei ani necesitatea prelucrării
datelor.

7. Drepturile persoanei vizate privind datele cu caracter personal

7.1. Termenul

Solicitările privind exercitarea drepturilor de către cei vizați vor fi soluționate de Ministerul
Comerțului Exterior și al Afacerilor Externe în termen de cel mult o lună de la primirea cererii.
Dacă se impune, Ministerul Comerțului Exterior și al Afacerilor Externe poate prelungi acest
termen cu alte două luni, în funcție de complexitatea solicitării și de numărul solicitărilor.
Ministerul Comerțului Exterior și al Afacerilor Externe va aduce la cunoștința persoanei vizate,
în termen de maximum o lună de la primirea solicitării, prelungirea termenului, specificând
motivele întârzierii.

7.2. Drepturile celor vizați privind datele cu caracter personal

7.2.1. Dreptul de acces

Persoanele vizate au dreptul să solicite din partea Ministerului Comerțului Exterior și al
Afacerilor Externe, prin intermediul datelor de contact indicate la pct. 1, informații despre
stadiul în care se află prelucrarea datelor lor cu caracter personal și, dacă procesarea este în curs,
au dreptul să fie informați
• despre felul datelor cu caracter personal pe care Ministerul Comerțului Exterior și al
Afacerilor Externe le procesează, temeiul legal, scopul și durata prelucrării acestor date
• despre cui, când, în temeiul cărui act normativ și care sunt datele cu caracter personal la care
permite accesul sau pe care le transmite Ministerul Comerțului Exterior și al Afacerilor
Externe
• din ce sursă provin datele cu caracter personal
• dacă institutul cultural operează o aplicație pentru decizie automată și despre logica acesteia,
inclusiv crearea de profil.

Ministerul Comerțului Exterior și al Afacerilor Externe va pune la dispoziția celor vizați gratuit,
cu ocazia primei solicitări, copia datelor cu caracter personal care fac obiectul procesării, cu
ocazia solicitărilor ulterioare putând încasa o taxă rezonabilă, calculată în baza cheltuielilor
administrative.


7.2.2. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal

Persoana vizată poată solicita, prin intermediul datelor de contact prevăzute la pct. 1,
modificarea datelor cu caracter personal de către Ministerul Comerțului Exterior și al Afacerilor
Externe. În cazul în care cel vizat poate dovedi în mod autentic exactitatea datelor rectificate
Ministerul Comerțului Exterior și al Afacerilor Externe va da curs cererii într-un termen
rezonabil - de cel mult o lună -, informând persoana vizată despre acest lucru, prin intermediul
datelor de contact indicate.

7.2.3. Dreptul la blocarea (limitarea) prelucrării datelor cu caracter personal

Persoana vizată poate solicita, prin datele de contact menționate la pct. 1, limitarea de către
Ministerul Comerțului Exterior și al Afacerilor Externe a prelucrării datelor sale cu caracter
personal (prin marcarea fără echivoc a caracterului limitat al prelucrării datelor cu caracter
personal și asigurarea prelucrării separate față de alte date).

7.2.4. Dreptul la ștergerea datelor

Potrivit informării, în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal persoana vizată are
dreptul să solicite din partea Ministerului Comerțului Exterior și al Afacerilor Externe să șteargă
fără întrâziere neîntemeiată datele sale cu caracter personal, operatorul de date fiind obligat să
șteargă datele cu caracter personal ale celui vizat fără întârziere neîntemeiată, dacă procesarea
de date nu are și alt temei legal.

7.2.5. Dreptul la transmisiblitatea datelor cu caracter personal

În ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal - ținând cont de temeiul legal - persoana
vizată are dreptul să obțină, prin intermediul datelor de contact precizate la pct 1, datele sale cu
caracter personal puse la dispoziția Ministerului Comerțului Exterior și al Afacerilor Externe,
într-un format divizat, utilizat pe scară largă, accesibil electronic, și de asemenea are dreptul să
transmită aceste date altor procesatori de date cu caracter personal, fără ca Ministerul
Comerțului Exterior și al Afacelor Externe să se poată opune în ce privește operațiunile
automatice de prelucrarea a datelor cu caracter personal.

8. Dreptul la căile de atac

Dacă cel vizat consideră că prin procedura de prelucrare a datelor cale cu caracter personal
Ministerul Comerțului Exterior și al Afacerilor Externe a încălcat dispozițiile în vigoare privind
protecția datelor,
- se poate adresa persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal din
cadrul Ministerului sau
- instanței (Fővárosi Törvényszék / Tribunalul Capitalei, 1055 Budapest, Markó utca
27.), respectiv
- poate pune în mișcare o procedură privind protecția datelor la Autoritatea Națională de
Protecție și Liberă Circulație a Datelor din Ungaria (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,).