Klebelsberg Kunó - ösztöndíj

null

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
KULTURÁLIS DIPLOMÁCIÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG
1
Pályázati felhívás
A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet
A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló
241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján
a 2022. évre szóló
KLEBELSBERG KUNO-ÖSZTÖNDÍJRA

1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA
Az ösztöndíj célja a névadójának szellemiségét követő, elsősorban a Collegium Hungaricumokban és a Liszt Intézet Magyar Kulturális Központokban, valamint egyéb helyszíneken
- a magyar nyelv és irodalom, történelem és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékei
tanulmányozásának elősegítése
- az írott és tárgyi emlékek feltárása, megóvása, illetve a forráskiadásukat szolgáló könyvtári, múzeumi, kézirat- és levéltári, valamint „oral history” tárgykörébe tartozó kutatások támogatása;
- kulturális és tudományos célú külföldi szakmai tanulmányutak elősegítése;
- a gyűjteményi alapú hungarikaanyagok szisztematikus feltárásának, azokról tételes jegyzék és – lehetőség szerint – másolat készítésének, illetve a vonatkozó forrásanyagok számbavételének támogatása;
- a külföldi magyar intézetekben folyó kulturális diplomáciai és szakmai munka sikeres
megvalósításának előmozdítása;
- a nemzeti közművelődési intézetek, közgyűjtemények és egyéb művészeti intézetek munkatársai esetében a kultúra- és művészetfinanszírozással, a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység modernizálásával összefüggő kérdések (különös tekintettel az állományvédelmi rendszerek és módszerekre) tanulmányozásának elősegítése;
- a tematikus éveket és nemzeti évfordulókat előkészítő forrásfeltáró kutatások támogatása.
2. AZ ÖSZTÖNDÍJ KIEMELT TÉMÁI
Pályázni lehet a magyar kultúra szempontjából fontos külföldi helyszínekre irányuló, a pályázati célokban meghatározott bölcsészettudományi, társadalomtudományi és kulturális célú kutatásokra, illetve kulturális diplomáciai tevékenység fejlesztését szolgáló és a kulturális igazgatás korszerűsítésére irányuló tanulmányokra, elsősorban a Collegium Hungaricumokkal rendelkező országokban, valamint egyéb helyszíneken történő levél-, kézirat- és könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárás és hungarológiai
kutatások céljából.

Ebben a pályázati ciklusban a következő Collegium Hungaricumokban igényelhető térítésmentesen szállás: Bécsben, Belgrádban, Berlinben, Párizsban és Rómában. A bécsi Collegium Hungaricum épületének átépítése miatt korlátozott az igényelhető szállások száma, ezért kérjük, szíveskedjenek előre egyeztetni, amennyiben igénybe vennék ezt a lehetőséget. Pályázatot lehet továbbá benyújtani az alábbi kutatási helyszíneken és témákban:
Ausztria:
 A bécsi a Fideikomissions bibliothek iratállományának feltárása
 A ruszti lutheránus könyvtár és kézirattár iratállományának feltárása
 1801-1850 közötti időszak hungarikakutatásai (nyelvi, területi, személyi hungarikumok)
Belgium:
 A gyermekvonatok, az első világháború utáni belga-holland összefogás keretében megvalósuló segítő akciók belgiumi történetének tanulmányozása
 a Magyar Ház levéltárában az 1956-os menekültek szerveződésének tanulmányozása, a
Margit-kör
 Az antwerpeni zsidó közösség magyar kötődésének kutatása oral history alapján
 A belga részvétel Buda felszabadításában, a brüsszeli Buda híd felépítése
Csehország:
 A csehországi kastélykönyvtárak könyv- és kéziratanyagának feltárása
 A dinasztikus cseh-morva-magyar kapcsolatok a középkor korai időszakától kezdve, illetve a nemesség politikai és családi kapcsolatai a 16-18. században
 19-20. századi szellemi és kulturális kapcsolatok
 Kutatás Prágában a Státní oblastní archiv v Praze közgyűjteményben
 Kutatás Brnoban a Moravský Zemský Archiv V Brně közgyűjteményben
 az 1801-1850 közötti időszak hungarikakutatásai (nyelvi, területi, személyi hungarikumok)
 Magyar vonatkozású újkori anyagok, hagyatékok feldolgozása
 Kastélykönyvtári kutatások (magyar vonatkozású anyagok)
Finnország
 a Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ Helsinki iratállományának feltárása
Hollandia:
 Személyi hungarikumok feltárása a kezdetektől az 1850-ig terjedő időszakra vonatkozóan
Horvátország:
 Az 1801-1850 közötti időszak hungarikakutatásai (nyelvi, területi, személyi hungarikumok)
Kanada:
 Magyar életművek, hagyatékok részletes feldolgozása
Lengyelország:
 A középkor óta élénk lengyel-magyar kapcsolatok dokumentumai a huszadik századig a varsói,krakkói vagy egyéb városi levéltárakban, továbbá szisztematikus forrásfeltárások
kézirattárakban és levéltárakban
 A kezdetektől 1850-ig terjedő időszak hungarikakutatásai (nyelvi, területi, személyi
hungarikumok)
Németország:
 A kezdetektől 1850-ig terjedő időszakra vonatkozóan személyi hungarikumok feltárása
Olaszország:
 A római Collegium Hungaricum 1958 és 2016 közötti archív iratanyagának feltárása
 Az olasz levéltárak és könyvtárak magyar vonatkozású anyagainak feltárása, különös tekintettel a nápolyi levéltárban és a padovai levéltárban található anyagokra
Oroszország:
 Az Orosz Nemzeti Könyvtár hungarika-vonatkozású térképeinek feltárása
Románia:
 Az I. világháború, az 1918–1919-es forradalmak, valamint a háborút követő impériumváltás
társadalmi, gazdasági, politikai következményei Erdélyben; az ottani magyarság mindennapi életére gyakorolt hatása a témára vonatkozó levéltári források feltárásával és feldolgozásával
 A 20. századi erdélyi impériumváltások (1918/1920, 1940, 1944/1945) lokális, azaz települések
és kisrégiók szintjén történő vizsgálata levéltári források alapján
 A két világháború közötti és a szocializmus évtizedei alatti erdélyi magyarság sorsának
vizsgálata személyes források – naplók, levelezések, visszaemlékezések – alapján
 Erdély történetére vonatkozó kutatások a kezdetektől napjainkig bármely romániai levéltárban vagy más közgyűjteményben
 Az 1801-1850 közötti időszak hungarikakutatásai (nyelvi, területi, személyi hungarikumok)
Skandináv államok:
 Személyi hungarikumok feltárása a kezdetektől 1850-ig terjedő időszakra vonatkozóan
Szerbia:
 Az 1801-1850 közötti időszak hungarikakutatásai (nyelvi, területi, személyi hungarikumok)
Szlovákia:
 Az 1801-1850 közötti időszak hungarikakutatásai (nyelvi, területi, személyi hungarikumok)
Szlovénia:
 Az 1801-1850 közötti időszak hungarikakutatásai (nyelvi, területi, személyi hungarikumok)
Törökország:
 Az isztambuli levéltárak és könyvtárak magyar vonatkozású anyagainak feltárása
Ukrajna:
 A kezdetektől 1850-ig terjedő időszak hungarikakutatásai (nyelvi, területi, személyi
hungarikumok)
Több országban:
 Nem latin betűs hungarikatérképek kutatása

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA
Az ösztöndíj 1-2 hónap kutatási időszakra pályázható a 2022-es naptári éven belül, amely a hazaérkezés dátumát is magában foglalja. A kint tartózkodás időtartamának megbontására nincs lehetőség.
Az ösztöndíj tartalma:
a) Az alapösztöndíj mértéke 300.000 Ft/hó.
b) Ezen felül az ösztöndíjas a kutatás helyszínétől függően differenciáltan megítélhető
ösztöndíjban részesül (a bizottság döntése alapján).
Kutatási helyszín 1 hónapra 2 hónapra
Szomszédos országok (Ausztria, Románia, Szerbia,
Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) 160.000 Ft 260.000 Ft
Európa egyéb államai 350.000 Ft 500.000 Ft
Amerika, Ázsia, Ausztrália, Afrika államai 600.000 Ft 800.000 Ft
Az ösztöndíjat a KKM egyösszegben, forintban, átutalással teljesíti kizárólag forint alapú
bankszámlaszámra a szerződéskötést követően, a kiutazás megkezdése előtt 5 munkanappal. Készpénz vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.
Az ösztöndíjon felül a KKM semmilyen kiadást vagy költséget nem térít meg az ösztöndíjasok részére.

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Az ösztöndíjra az pályázhat, aki:
- mesterképzésben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (7)
bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkezik;
- korábban elnyert és felhasznált Klebelsberg Kuno-ösztöndíjával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének határidőre eleget tett. Az ösztöndíj akkor nyerhető el újra, ha az ösztöndíjas a korábbi ösztöndíjas periódushoz kapcsolódó beszámolóját a bírálóbizottság kiválóan megfeleltre értékelte. (Ezért amennyiben a pályázó a 2021-es évre részesült Klebelsberg Kuno-ösztöndíjban, beszámolóját be kell nyújtania soron kívül, 2022. január 31-ig e-mailen a klebelsberg@mfa.gov.hu címre.);
- vállalja, hogy kint tartózkodása alatt – amennyiben a pályázó olyan országban részesül
ösztöndíjban, amelyben Collegium Hungaricum működik – az intézet igazgatójának felkérésére az intézetben konzultációt folytat, részt vesz az intézet tudományos munkájában, előadást tart.
A Klebelsberg Kuno-ösztöndíj támogatást nyújt a külföldi kutatómunka ideje alatt, de nem feltétlenül fedezi az ösztöndíjas kint tartózkodásakor felmerülő összes kiadását, ezért szükség lehet egyéni kiegészítő forrásokra is. A pályázók jelentkezésük benyújtásával vállalják, hogy a fogadó országban felmerülő költségeiket fedezik, azaz megfelelő anyagi fedezettel rendelkeznek ahhoz, hogy saját hozzájárulásukkal
kiegészítsék az ösztöndíj összegét.
Nem nyerhet ösztöndíjat az, aki:
- a megpályázott időszakot közvetlenül megelőzően két (2) alkalommal nyert Klebelsberg Kuno-ösztöndíjat, és az elnyert ösztöndíját felhasználta,
- a megelőző ösztöndíjának beszámolójára a bizottság nem kiválóan megfelelt értékelést adott,
- a 2022-es évben felhasználásra kerülő, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által nyújtott támogatásban, Collegium Hungaricum (CH), Eötvös- vagy egyéb magyar állami, külföldi kutatómunkára irányuló ösztöndíjban részesül a Klebelsberg-ösztöndíjra benyújtott kutatási témában.

5. PÁLYÁZATI ANYAG
A pályázati anyagnak - az alábbi sorrendben - tartalmaznia kell a következő dokumentumok egy példányát:
A. a pályázati kiírás mellékletét képező adatlapot (word és aláírt pfd vagy jpg formátumban);
B. a munkáltató/kutatóhely hozzájáruló nyilatkozatát (aláírt pfd vagy jpg formátumban), amely igazolja a pályázó ösztöndíj idejére való távolmaradásának tudomásul vételét. Amennyiben a pályázó nem áll munkaviszonyban vagy nem fog munkaviszonyban állni az ösztöndíj időszaka alatt, a nyilatkozatnak ezt a tényt kell feltüntetnie. PhD hallgatók a doktori iskola vezetőjének vagy a kutatás vezetőjének nyilatkozatát nyújtsák be;
C. a pályázó személyi adatait és szakmai pályafutását részletesen tartalmazó életrajzát;
D. vagy a tudományos fokozatának megszerzését igazoló okmányok másolatát, vagy –
amennyiben nincs tudományos fokozata – mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevelének másolatát, illetve idegen nyelvű dokumentumok esetén ezeknek a pályázó által elkészített magyar fordítását;
E. nyelvtudás igazolására akkor van szükség, ha a pályázó idegen nyelvű okiratokat kíván kutatni;
F. a pályázó publikációinak jegyzékét, amennyiben vannak;
G. a korábbi tevékenységével, teljesítményével összhangban álló — a tervezett kutatások témáját, célját, helyszínét (város, intézmény), formáját és idejét tartalmazó, legfeljebb 3 oldalas — kutatási tervet. A kutatási terv elején külön bekezdésben térjen ki arra, hogy az ösztöndíj által támogatott kutatása során vállalja-e az intézményi alapú jegyzékkészítést;
H. két, a kutatási terület elismert szakemberétől származó eredeti ajánlólevelet. Az egyik ajánlólevél helyett – amennyiben a külföldi intézet, amelyben a pályázó kutatni kíván, fogadólevelet kér - a pályázó benyújthatja az intézet fogadólevelének színes másolatát is. Amennyiben az ajánlólevél vagy a fogadólevél idegen nyelvű, magyar fordítását kérjük a levelekhez csatolni. (A fordítást a pályázó is elvégezheti, majd igazolja aláírásával, hogy a fordítás tartalma megegyezik az eredetivel). A pályázó – hivatali összeférhetetlenség miatt – a külföldi magyar intézetek, magyar intézeti levéltárak munkatársaitól származó ajánlólevelet nem nyújthat be! Az ajánlólevelet maga az ajánló küldi el e-mailben az ösztöndíjazó részére a Klebelsberg@mfa.gov.hu e-mail címre.
I. Levéltári, kézirattári és muzeológiai kutatási pályázatok esetében a fentieken kívül csatolni kell: levéltári feltárás esetén a Magyar Nemzeti Levéltár, könyvtári feltárás esetén az Országos Széchényi Könyvtár, kézirattári feltárásnál mind az Országos Széchényi Könyvtár, mind a Magyar Nemzeti Levéltár, múzeumi anyaggyűjtés esetén pedig a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójától kapott igazolást arról, hogy a pályázó – hasonló prioritású korábbi kutatómunka esetén – beszámolási kötelezettségének eleget tett, valamint arról, hogy a tervezett téma új eredményeket hozhat a hungarológiai kutatások terén, azaz hungarikakutatásnak minősül. Az igazolás beszerzésének eljárásrendje az alábbi címeken érhető el:
www.mnl.gov.hu/hungarika.html
www.oszk.hu/hungarikakutatas

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
A pályázat benyújtása:
A pályázati anyagot elektronikusan kell benyújtani az alábbiak szerint: 2021. november 18. déli 12.00 (CET) óráig a Klebelsberg@mfa.gov.hu címre kell megküldeni. A
szöveges dokumentumokat .doc vagy .docx formátumban, az oklevelek elektronikus másolatát .jpg vagy .pdf formátumban – maximum 5 MB terjedelemben – kell csatolni.
A pályázati csomagot kérjük hiánytalanul összeállítani, ugyanis hiánypótlásra csak kivételes, indokolt esetben van lehetőség. Ilyen pl. a pályázó önhibáján kívül bekövetkezett, a fogadólevelet kiadó intézet vagy a hungarikakutatásról szóló igazolást kiadó közintézmény indokolatlan késedelme. A formailag hibás és hiányos pályázatokat a bizottság érdemi elbírálás nélkül elutasítja.
A pályázat elbírálásának szempontjai:
Ösztöndíjban részesülhet az,
 aki a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül benyújtotta,
 akinek a megelőző ösztöndíja eredményeként benyújtott beszámolója kiválóan megfelelt értékelést kapott.
A pályázatokat a bizottság tagjai a pályázati anyag alapján értékelik. A bizottság az ösztöndíj odaítélésére vonatkozó javaslatát egyszerű szavazattöbbség alapján teszi meg, szavazategyenlőség esetén az elnök dönt.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek
 a tudományos, illetve mesterfokozattal rendelkező oktatók és kutatók,
 a két- vagy többoldalú tudományos kapcsolatok előmozdítása céljából beadott pályázatok.
 Jelen pályázati kiírás 2. pontja értelmében a pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek az ún. intézményi– gyűjteményi típusú hungarikafeltárások, vagyis az olyan kutatási programok, amelyek során a kutatók egy meghatározott gyűjtemény (levéltár, könyvtár, múzeum) vagy gyűjteményrész magyar vonatkozású forrásanyagának teljes körű számbavételére vállalkoznak, és az áttekintett dokumentumokról tételes jegyzéket készítenek.
A támogatott és az elutasított pályázókról hozott bírálóbizottsági döntés ellen kifogásnak helye nincs Pályázati eredmények közzététele:
A pályázatok elfogadásáról, illetve elutasításáról szóló döntés határideje: 2021. december 17.
A pályázatok elfogadásáról, illetve elutasításáról szóló értesítés határideje: 2022. január 17.
Miután a bírálóbizottság meghozza döntését, a nyertes ösztöndíjasok listáját a külgazdasági és külügyminiszter részére jóváhagyás céljából felterjeszti. A miniszteri jóváhagyás kézhezvétele után az ösztöndíj referense közzéteszi a pályázatot elnyert ösztöndíjasok névsorát az ösztöndíj-adományozó honlapján, ezzel egyidejűleg a nyertes és az elutasított pályázókat levélben is értesíti.
Az ösztöndíjasok tehát a minisztériumi jóváhagyás után kapnak értesítést, mely a döntést követő egy hónapon belül várható. Ezután kezdődik az adatbekérés, majd a szerződéskötés folyamata.

7. BESZÁMOLÁS, PUBLIKÁLÁS
A nyertes ösztöndíjasok kutatásukról - hazatérésük után három hónappal - szakmai beszámolót kötelesek készíteni. (Amennyiben a pályázó 2021. évre vonatkozóan Klebelsberg Kuno-ösztöndíjat nyert, a 4. pontban talál a benyújtás határidejére vonatkozó információt.) Levéltári, kézirattári és muzeológiai kutatási pályázatok, ezen belül kiemelten az intézményi–gyűjteményi alapú, hungarológiai kutatási célokat szolgáló nyertes pályázat esetén a nyertes ösztöndíjasok kötelesek kutatásukról a pályázathoz igényelt igazolást kibocsátó, illetékes nemzeti közgyűjtemény (a Magyar Nemzeti Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum) részére hazatérésük után két hónappal beszámolót készíteni, figyelembe véve az intézmény által megszabott, kötött beszámolómintát.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium, mint az ösztöndíj kezelője, jogosult a szakmai beszámolókat a honlapján közzétenni.
A Klebelsberg-ösztöndíjasok lehetőséget kapnak kutatási jelentésük és a kutatómunkájuk során feltárt források, vagy azok válogatott részének publikálására az ösztöndíj adományozója és az Bölcsészettudományi Kutatóközpont által évente megjelentetett Lymbus Magyarságtudományi Forrásközlemények című évkönyvben. Az évkönyv elsősorban a külföldi hungarikakutatások során feltárt, az 1526 és 1945 közötti időszakban keletkezett, komoly történeti értékekkel bíró iratok kiadását tekinti feladatának. Az eredeti nyelven közölt források értelmezését bevezető tanulmányok és magyarázó jegyzetek segítik. Az ösztöndíj kuratóriuma a kiválónak minősített jelentéseket a Lymbus kiadvány szerkesztőbizottságának rendelkezésére bocsátja, amely ezek tanulmányozása alapján felajánlhatja a közzététel lehetőségét egyes ösztöndíjasok számára.

8. TÁJÉKOZTATÁS
A világjárvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések eredményeként számos levéltár kutatóterme nem látogatható, illetve korlátozzák a kutatóterembe egyidőben beengedhető kutatók számát és a kutatás idejét.
Több helyen online vagy telefonon keresztüli foglalást vezettek be, a helyeket már több hónapra előre lefoglalták, ezért mindenképpen szükséges a kutatás megkezdése előtt, hogy a kutatók folyamatosan tájékozódjanak és időben egyeztessenek a kiválasztott levéltárakkal, közgyűjteményekkel.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak az alábbi elérhetőségeken:
Bencsik Balázs, nemzetközi oktatási főkoordinátor
Telefon: +36-1-458-2198
E-mail: Klebelsberg@mfa.gov.hu
Központi elérhetőség:
Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztály
Telefon: 06-1-458-2198
E-mail: nof@mfa.gov.hu


Budapest, 2021. október 20.
Schőberl Márton helyettes államtitkár
az ösztöndíj bírálóbizottságának elnöke