Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a külföldi magyar kulturális intézetek honlapján történő regisztrációval, hírlevélre való feliratkozással összefüggő adatkezeléseihez

1. Adatkezelő megnevezése

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Székhely:
Budapest
Postacím:
1125 Budapest, Bem rakpart 47.
Telefon:
+36 1 458 – 1392
E-mail
hatkult@mfa.gov.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Külgazdasági és Külügyminisztérium adatvédelmi tisztviselője: dr. Molnár- Friedrich Szilvia

Közvetlen elérhetőségei: e-mail címe: SzMolnar-Friedrich@mfa.gov.hu, telefonszáma: +36-1-458-1597

3. Az adatkezelés célja és jogalapja
Adatkezelés célja
Adatkör
jogalapja
Az adatkezelés célja, hogy a levelezőlistára feliratkozott személyek számára elektronikus levelek útján naprakész információkat tudjon nyújtani a Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alá tartozó kulturális intézet által szervezett programokról, valamint a kulturális intézet tevékenységéről, A regisztráció célja, hogy elősegítse ezen programokon való részvételt.
Név, email- cím

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, jogalapja az érintett hozzájárulása.

A éles rendszer elérhetőségei : culture.hu

4. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Külgazdasági és Külügyminisztérium rendelkezésére

A Külgazdasági és Külügyminisztérium nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, adatfeldolgozás
Az regisztrált adatokat a KKM a NISZ Nemzeti Infokommunkációs Zrt. szerverein tárolja, a hírlevél küldő szolgáltatást a KKM szerződéses partnere a Lounge Design Kft. (illetve annak alvállalkozója a Trendency Kft. ) működteti.

6. A személyes adatok tárolásának ideje
Az érintett által megadott személyes adatokat – tekintettel annak jogalapjára – a Külgazdasági és Külügyminisztérium az erre adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A honlap lehetőséget biztosít a hozzájárulás bármikor történő visszavonására. A hozzájárulás visszavonásának hiányában az adatkezelés szükségességét a Külgazdasági és Külügyminisztérium 3 évente felülvizsgálja.

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. Határidő

A Külgazdasági és Külügyminisztérium az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Külgazdasági és Külügyminisztérium a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

7.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

• a Külgazdasági és Külügyminisztérium

- milyen személyes adatait;

- milyen jogalapon;

- milyen adatkezelési célból

- mennyi ideig kezeli

• a Külgazdasági és Külügyminisztérium kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;

• milyen forrásból származnak a személyes adatai;

• a kulturális intézet alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

7.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Külgazdasági és Külügyminisztérium a kérést észszerű időn - legfeljebb egy hónapon - belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

7.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Külgazdasági és Külügyminisztérium korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).

7.2.4. A törléshez való jog

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Külgazdasági és Külügyminisztérium indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

7.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Külgazdasági és Külügyminisztérium rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Külgazdasági és Külügyminisztérium az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

8. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket

- a Minisztérium adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy

- bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27.), továbbá

- adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,).