Hungarológiai ösztöndíjpályázat

A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata

kreditalapú magyar nyelvi és hungarológiai képzésre

nem magyar anyanyelvűek számára

a 2020/2021. tanévre

 

A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) ösztöndíjpályázatot hirdet a 2020/2021. tanévre, nem magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók és fiatal, 35 évnél nem idősebb diplomások számára

 

magyar nyelvi és HUNGAROLÓGIAI KÉPZÉSRE.

 

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A magyar nyelvi és hungarológiai állami ösztöndíj célja Magyarország, a magyar kultúra és a hungarológia iránt érdeklődő külföldi magyar szakos hallgatók, illetve diplomás fiatalok külföldi egyetemeken megszerzett magyarnyelv-tudásának és hungarológiai ismereteinek gyarapítása. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a KKM-ben, Budapesten kerül sor, együttműködésben a Pécsi Tudományegyetemmel.

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A komplex magyar nyelvi és hungarológiai képzés célja, hogy kiegészítse, gyarapítsa a külföldi egyetemeken megszerzett nyelvtudást és hungarológiai ismereteket. A program emellett lehetőséget nyújt Magyarországgal, valamint az élő magyar nyelvvel és kultúrával való aktív megismerkedésre is. A 10 hónapos akkreditált egyetemi részképzés 26–55 ECTS-típusú kredit megszerzését teszi lehetővé. A program sikeres elvégzését a Pécsi Tudományegyetem tanúsítvány kiállításával igazolja.

Az oktatás három különböző tanmenet szerint folyik (A, B, C), amelyek a hallgatók eltérő nyelvtudásához alkalmazkodnak.

A szeptembertől júniusig tartó képzés két szemeszterből áll, ezek 13/15 hetes szorgalmi időszakra és négyhetes vizsgaidőszakra tagolódnak. A szorgalmi időszakban heti 28/30 tantermi kontaktórán kell részt venni, a vizsgaidőszakban 4–6 vizsgát kell teljesíteni. A képzés során a hallgatók szervezett formában vesznek részt múzeumlátogatásokon és egyéb kulturális programokon.

A nyelvtudás fejlesztése a képzés hangsúlyos része, az intenzív nyelvoktatás heti 12–28 órában, kis létszámú csoportokban történik. A nyelvi képzés államilag akkreditált, nemzetközileg elismert, közép- vagy felsőfokú ECL-nyelvvizsgával zárul (a nyelvvizsga szintje, típusa és az ennek megfelelően befizetendő vizsgadíj összege a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ), amely 10/15 kredit értékű.

A magyarságtudományokat interdiszciplinárisan képviselő hungarológiai kurzusok a magyar kulturális örökségről és a mai Magyarországról adnak átfogó, sokoldalú ismereteket. A kötelező előadások és szemináriumok mellett (témakörök: történelem, szépirodalom, nyelvészet, néprajz, művészet- és zenetörténet, földrajz, valamint a mai társadalom, gazdaság, kultúra és politikai rendszer) a hallgatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően választható szemináriumokon is részt vesznek. A hungarológiai kurzusok kreditértéke összesen 16/36/40 kredit.

A program – a nyelvi képzést lezáró nyelvvizsga mellett – B- és C-típusú képzés esetén hungarológiai tanulmányokból záróvizsgával, azaz egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével fejeződik be.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben foglaltak megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik és – az aláírt ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

A képzés időtartama: 10 hónap (2020. szeptember – 2021. június)

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

— ingyenes képzés

— 45 000 HUF/hó ösztöndíj

— térítésmentes kollégiumi elhelyezés (3-ágyas szobákban)

— diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)

— egészségügyi szolgáltatás

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 40 fő

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázatra a 18. életévüket betöltött külföldi, nem magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók és fiatal, 35 évnél nem idősebb diplomások jelentkezhetnek, akik hungarológiai vagy hungarológiával érintkező tanulmányokat folytatnak, illetve folytattak, és a jövőben is a magyar nyelv és kultúra megismertetésével kívánnak foglalkozni.

5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE

A pályázat beküldési határideje: 2020. március 4., 24.00 (UTC+1)

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A pályázat menete:

A pályázati felhívás az alábbi honlapon található:

https://balassischolarship.kormany.hu

 

1. A pályázati adatlap és kérdőív kitöltése

A https://balassischolarship.kormany.hu oldalon töltse le a pályázati adatlapot, valamint a kérdőívet tartalmazó táblázatot (Excel dokumentum).

FIGYELEM! A pályázati adatlap és a kérdőív két külön munkafüzet lapon (fülön) található ugyanazon Excel dokumentumon belül. Mindkettőt töltse ki elektronikusan (csak számítógéppel)!

 

2. A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások elkészítése, beszerzése

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők:

– szakmai terv: a jelentkező kutatási, illetve érdeklődési területének rövid, maximum kétoldalas leírása (javasolt formátum: Word dokumentum),

– az egyetemi leckekönyv (index) vagy a diploma másolata (javasolt formátum: .pdf),

– az útlevél másolata (javasolt formátum: .pdf),

– legalább egy hungarológus szakember vagy a jelentkező érdeklődési területén elismert szakember ajánlása (javasolt formátum: .pdf),

– ha van: az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum, oltási kiskönyv másolata (javasolt formátum: .pdf)

 

3. A pályázati adatlap kinyomtatása, aláírása, szkennelése

Nyomtassa ki az elektronikusan kitöltött pályázati adatlapot, írja alá kék színű tollal és színesben szkennelje be!

FIGYELEM! A kérdőívet nem kell kinyomtatni, aláírni és szkennelni.

 

4. A pályázati dokumentumok elektronikus beküldése a balassischolarship@mfa.gov.hu e-mail címre

Az alábbi pályázati dokumentumokat kell elektronikusan beküldeni:

– elektronikusan kitöltött pályázati adatlap és kérdőív (Excel dokumentum),

– aláírt, beszkennelt pályázati adatlap (.pdf dokumentum),

– szakmai terv: a jelentkező kutatási, illetve érdeklődési területének rövid, maximum kétoldalas leírása (javasolt formátum: Word dokumentum),

– az egyetemi leckekönyv (index) vagy a diploma másolata (javasolt formátum: .pdf),

– az útlevél másolata (javasolt formátum: .pdf),

– legalább egy hungarológus szakember vagy a jelentkező érdeklődési területén elismert szakember ajánlása (javasolt formátum: .pdf),

– ha van: az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum, oltási kiskönyv másolata (javasolt formátum: .pdf)

 

A pályázatok elbírálása

A pályázatokról szóló döntést a KKM képviselőiből álló Értékelő Bizottság hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A KKM a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

 

Pályázati eredmények közzététele

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2020. március 16., amelyet követően 7 munkanapon belül a KKM írásban, elektronikus úton értesítést küld a pályázat eredményéről.

Az ösztöndíjat nyert pályázónak ezután szintén írásban, elektronikus úton nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az ösztöndíjat.

 

A pályázót érintő költségek:

— az utazás költségei (Magyarországra és haza)

— nyelvvizsgadíj (ECL B2 vagy C1 szint, kb. 25 000 HUF)

— étkezés

— tömegközlekedési bérlet

— költőpénz

— szükség esetén „tanulmányi” vagy „egyéb” típusú vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

 

7. AZ ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

Megérkezést követően a KKM által szervezett egészségügyi szűrővizsgálaton való részvétel, valamint a szűrővizsgálaton való részvételt, illetve a szükséges oltások felvételét követően a „képzésre egészségügyi szempontból javasolt” eredmény megállapítása. Amennyiben a szűrővizsgálat eredménye a „képzésre egészségügyi szempontból nem javasolt”, az ösztöndíjas köteles vállalni az ösztöndíjról való lemondást és a kollégiumból való kiköltözést.

— Ha az ösztöndíjas az ösztöndíj időszaka alatt „képzésre egészségügyi szempontból javasolt” státuszát elveszti, ösztöndíjszerződése ebben az esetben megszüntethető.

— A KKM-mel kötendő ösztöndíjszerződés aláírása.

 

8. TÁJÉKOZTATÁS

Információ:

Sasvári Tünde

E-mail: balassischolarship@mfa.gov.hu

Telefon: +36 1 550 2315

______________________________________________________________________

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap megtalálható a Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi–ösztöndíjak honlapján (https://balassischolarship.kormany.hu).