Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés

A magyar nyelvi és magyarságismereti képzés célja, hogy segítse a diaszpórában élő magyar származású fiatalok magyar kötődéseinek, identitásának erősítését, valamint felkészítse őket a szórványmagyarság körében végzendő kultúraszervező munkára. Ezt a célt egyfelől a nyelvtudás fejlesztésével, másfelől a magyar kultúrára és Magyarországra vonatkozó korszerű tudásanyag átadásával kívánja elérni.

A képzésre a diaszpórában (Magyarországgal nem szomszédos államokban) élő, magyar származású, 18–35 éves fiatalok jelentkezhetnek. A jelentkezőket a Külföldi Magyar Cserkészszövetség által irányított Teleki Pál Alapítvány rangsorolja előzetesen.

A program hagyományos (10 hónap szeptember elejétől június végéig) és keresztféléves (9 hónap február elejétől június végéig, majd szeptember elejétől december végéig) rendben is meghirdtésre kerül. A keresztféléves képzésre alapvetően a déli félteke szórvány közösségeiben élő fiatalokat várjuk.

Az oktatás két tanmenet szerint folyik a hallgatók eltérő nyelvtudásához alkalmazkodva:

  • az A-típusú képzésben a kezdő nyelvtudású diákok magasabb óraszámban tanulják a magyar nyelvet. Az első szemeszter kizárólag a nyelvtudás intenzív fejlesztését szolgálja, hogy a diákok a második szemeszterben már képesek legyenek a speciális tudásanyagot feldolgozó magyarságismereti kurzusokon való részvételre.
  • a B-típusú képzésben a haladó nyelvtudású diákok mindkét szemeszterben azonos óraszámban tanulják a magyar nyelvet és a magyarságismereti tárgyakat. A közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készülő diákok mindkét szemeszterben lényegében azonos tantárgyszerkezet szerint folytatják tanulmányaikat.

A képzés időtartama

A szeptember elejétől június végéig tartó tízhónapos képzés (valamint a február elejétől december végéig tartó kilenc hónapos képzés is) két szemeszterből áll. A 12–13 hetes szorgalmi időszakban heti 28–32 tantermi kontaktórán kell részt venni, majd a négyhetes vizsgaidőszakban 4–5 vizsgát kell teljesíteni.

A magyar nyelv és a magyarságismereti tárgyak oktatása

A program egyik fő célja, hogy a hallgatók a magyar nyelv elsajátításában, illetve elmélyítésében jelentős lépést tegyenek, ezért - az induló nyelvi szint függvényében - heti 14–28 nyelvi órán vesznek részt. A magyar származásnyelv-oktatás 5–10 fős csoportokban zajlik, és államilag akkreditált, nemzetközileg elismert közép, illetve felsőfokú ECL-nyelvvizsgával zárul.

Az induló nyelvi szint határozza meg, hogy a hallgatók milyen mélységben és tantárgystruktúrában tanulnak magyarságismereti (történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet, társadalomismeret, mai magyar kultúra stb.) tárgyakat. A magyarságismereti kurzusok oktatása előadások és szemináriumok formájában valósul meg, átfogó és sokoldalú ismereteket nyújtva a magyar kulturális örökségről és a mai Magyarországról.

A tantermi órákat kiegészítik a különböző kulturális eseményeken, kiállításokon, táncházakon stb. való részvétel. A program szerves részét képezi továbbá két tanulmányi kirándulás: az egyik ősszel Észak-Magyarország tájaira (3 nap), a másik tavasszal Erdélybe vagy Felvidékre (7 nap). (A két tanulmányi kirándulás részvételi díja a pályázati kiírás értelmében a hallgatókat terheli.)

Követelmények és a képzés lezárása

A nyelvórákon a hallgatók nyelvtudásának ellenőrzése írásban és szóban is folyamatos. Emellett önálló munkát igénylő írásbeli és/vagy szóbeli prezentációkat is készítenek. A tantárgy lezárása nyelvvizsgával történik. A sikeres nyelvvizsgát ECL nyelvvizsgabizonyítvány igazolja.

Előadás típusú tantárgyak esetében a hallgatók előmenetelének szóbeli ellenőrzése a szorgalmi időszakban folyamatos. Emellett a hallgatók legalább két dokumentált dolgozatot írnak a kontaktórák alatt. A tantárgy lezárása a vizsgaidőszakban írásbeli és/vagy szóbeli vizsgával történik.

Szeminárium típusú tantárgyak esetében a hallgatók egy vagy két témából írásbeli és/vagy szóbeli prezentációt készítenek a szorgalmi időszak során, valamint folyamatosan bizonyítják a szemináriumokon elhangzott ismeretanyag elsajátítását.

A fentiek mellett a B-típusú képzésben résztvevők a magyar kultúrához, illetve Magyarországhoz kapcsolódó témából záródolgozatot is készítenek és záróvizsgát tesznek.