Pályázat a Collegium Hungaricum Belgrád intézetvezetői pozíciójára

null

A Külgazdasági és Külügyminisztérium

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdetb BELGRÁD - Kulturális tanácsos, intézetvezető munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű várhatóan 4 év –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, várhatóan 4 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, KKM - Magyarország Nagykövetsége, Belgrád, .

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 58. § (2) bekezdésére tekintettel a külszolgálati munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai feladatok-, külügyi feladatkör- és kulturális igazgatási feladatkörök ellátása.

Ellátandó feladatok:

A kulturális tanácsos, intézetvezető munkavégzésének szakmai felügyeletét és irányítását a KKM kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára látja el, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) bevonásával. A kulturális tanácsos, intézetvezető feladatkörében:
• kapcsolatot tart a fogadó ország oktatási és kulturális kormányzati és nem kormányzati szerveivel,
• ellátja a külképviselet részeként működő külföldi magyar kulturális intézet kulturális és oktatási együttműködéssel összefüggő feladatait,
• kulturális diplomáciai és protokolláris tevékenységet folytat a fogadó ország és Magyarország közötti kulturális és oktatási együttműködés formáinak bővítése érdekében,
• közreműködik a magas szintű- és egyéb szakmai delegációk programjainak előkészítésében és lebonyolításában,
• elkészíti a külföldi magyar kulturális intézet működésének éves programtervét,
• alakítja, szervezi a külföldi magyar kulturális intézet programjait és programkínálatát, valamint annak arculatát és brandjét,
• folyamatos jelentéstételi kötelezettség terheli a KKM illetékes vezetői és szervezeti egységei felé a külföldi magyar kulturális intézet tevékenységéről, a fogadó ország releváns oktatási és kulturális híreiről és eseményeiről,
• feltérképezi és figyelemmel kíséri a fogadó ország oktatási és kulturális piacának helyzetét,
• közreműködik a hazai oktatás és kultúra számára hasznos fogadó országbeli pályázati és egyéb források (anyagi, humán stb.) feltárásában és kiaknázásában,
• szervezi, elősegíti és támogatja a fogadó országgal közös kulturális programokat, rendezvényeket, koordinálja az oktatási és kulturális vásárokon való magyar megjelenést,
• irányítja és szervezi a külföldi magyar kulturális intézet oktatási feladatait: ennek keretében különösen felügyeli és szervezi a magyar nyelvoktatást, a magyar nyelv terjesztésével kapcsolatos programokat; kapcsolatot tart a fogadó ország felsőoktatási intézményeiben működő magyar lektorral, vendégoktatókkal, a fogadó ország hungarológusaival, valamint segíti munkájukat,
• kapcsolatot tart a fogadó országban élő magyar közösséggel, közreműködik az identitásuk és kultúrájuk megőrzését célzó programok megvalósításában,
• legalább évi egy alkalommal személyesen beszámol a tevékenységéről és feladatainak végrehajtásáról a KKM és az EMMI illetékes vezetőinél és szervezeti egységénél; valamint a tárgyévet követő január 31-ig részletes írásos éves beszámoló jelentést készít a KKM és az EMMI részére, illetve a tartós külszolgálat befejezésekor annak teljes időtartamát lefedő összefoglaló jelentést készít a KKM és az EMMI részére.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kulturális diplomáciai feladatok ellátása, a belgrádi külképviselet részeként működő külföldi magyar kulturális intézet vezetése, szakmai programjainak tervezése és végrehajtása, valamint a szakmai feladatokra vonatkozó jelentő tevékenység és szakmai kapcsolatépítő munka.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, a díjazás (deviza-illetmény – választás szerint EUR, USD, HUF – és átalány-költségtérítés) megállapítására és az esetleges egyéb juttatásokra a belföldi felkészülés ideje alatt (felkészülő kormánytisztviselőként) a Kit., valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.), különösen annak 11. §-a, továbbá a tartós külszolgálat ideje alatt, kihelyezett kormánytisztviselőként a tartós külszolgálatra kihelyezett közszolgálati tisztviselők jogaira és kötelezettségére, valamint díjazásuk és az egyéb juttatásaik megállapítására a Külszoltv. és annak végrehajtási rendeletei, a kormánytisztviselői jogállás (kormányzati szolgálati jogviszonya) tekintetében – a Külszoltv. által nem szabályozott kérdésekben – a Kit. és annak végrehajtási rendeletei, továbbá a KKM egyéb belső szabályozóiban foglaltak az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Egyetemi szintű felsőfokú végzettség (legalább MA/MSc vagy osztatlan képzésben szerzett felsőfokú végzettség),
• Legalább egy állami vagy állami nyelvvizsgával egyenértékű komplex felső- és legalább egy középfokú nyelvvizsga, melyből az egyik angol nyelvből van (diplomáciai rangadományozás általános nyelvi követelménye),
• A tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII.10.) KKM rendelet 1. melléklete alapján Belgrád (Szerb Köztársaság) állomáshelyre irányadóan hivatalos nyelvként (szerb) előírt, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga,
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (elsődlegesen MS Office irodai alkalmazások, MS Outlook),
• Kiterjedt művészeti és kulturális kapcsolatrendszer,
• Vezetői tapasztalat,
• Külszolgálatra alkalmas egészségi állapot (elnyert pályázat esetén a külszolgálat megkezdésének egyik feltétele a KKM-nél működő foglalkozás-egészségügyi szolgálat által elvégzett orvosi vizsgálat eredménye alapján a „tartós külszolgálatra alkalmas” minősítés rendelkezésre állása),
• A kulturális tanácsos, intézetvezető külszolgálati munkakör betöltéséhez, illetve gazdálkodási feladatok ellátásához szükséges, a KKM által szervezett belső képzések, különösen a diplomata-típusú külügyi szakmai vizsga és kötelező vizsgák teljesítésének vállalása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Nemzetközi kulturális, protokolláris vagy diplomáciai területen szerzett több éves, érdemi munkatapasztalat,
• Érvényes „B” kategóriás gépjárművezetői engedély és személygépkocsi-vezetői gyakorlat,
• Kulturális, illetve protokolláris rendezvények szervezésének ismerete,
• Érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés (kockázatmentes szakvélemény) megléte,
• Tudományos fokozat (PhD vagy DLA).

Elvárt kompetenciák:

• Nagy munkabírás,
• Kiváló problémamegoldó és konfliktuskezelési képesség,
• Önálló munkavégzés,
• Felelősségvállalás, felelősségtudat,
• Kiváló alkalmazkodó- és helyzetfelismerő képesség,
• Szakmai elhivatottság, fegyelmezett és lényeglátó munkavégzés,
• Más vezetőkkel és a munkatársakkal való alkotó együttműködés,
• Jó koordinációs, szervező- és problémamegoldó készség,
• Integritás, megbízhatóság és etikus magatartás,
• Precizitás, alaposság,
• Terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság,
• Magas szintű kommunikációs készség, írásban és szóban egyaránt,
• Képesség mind csapatban, mind egyénileg a magas szintű munkavégzésre,
• Mások irányításának és motiválásának képessége és készsége, teljesítménymotiváció.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai életrajzként a Kit. végrehajtási rendelete szerint részletesen, hiánytalanul és folytatólagosan kitöltött, fényképpel ellátott, aktuális közszolgálati típusú önéletrajz („közszolgálati önéletrajz”), valamint abban az esetleges tudományos munkák (művek, önálló alkotások, publikációk, stb.) felsorolása,
• A végzettség(ek), szakképzettség(ek), szakképesítés(ek), a gépjárművezetői jogosítvány és az idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata,
• Az intézetvezetői tevékenységet és az intézet szakmai munkáját körvonalazó szakmai terv (max. öt A/4-es oldal terjedelemben), amely tekintetbe veszi az adott országgal ápolt kulturális és oktatási kapcsolatok jellegzetességeit,
• A pályázó eddigi és jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatás, referenciák megjelölése és igazolása (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás megjelölésével),
• Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó megismerte a Kit-ben, a Külszoltv-ben és annak végrehajtási rendeleteiben foglaltakat,
• Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Kit. pályázati és kiválasztási eljárásra vonatkozó rendelkezései alapján hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
• Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó – sikeres kiválasztás esetén - hozzájárul a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához, valamint arról, hogy a pályázó – sikeres kiválasztás és jogviszony létesítés esetén - vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését,
• A Kit. 84. § szerinti, 90 napnál nem régebbi keltezésű, hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt; vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig a pályázó eredetiben bemutatja.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton KKM - INTÉZETVEZETŐ BELGRÁD részére a palyazat11@mfa.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és akkor bíráljuk el, ha valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek hiánytalanul megfelelnek. A követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók a KKM által szervezett szakmai írásbeli felmérésen, illetve szóbeli meghallgatáson vesznek részt. Ezek időpontjáról a jelentkezők 2021. augusztus 31-ig e-mailben kapnak tájékoztatást. A pályázati eljárást a KKM folytatja le, de a döntéshozatali folyamatban az EMMI is részt vesz. A pályázati eljárás eredményéről csak a nyertes pályázót értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a jelentkező köteles a KKM által – az EMMI bevonásával – megszervezett belföldi felkészülésen részt venni. A KKM belföldi állományba történő felvételre, belépésre és a felkészülés megkezdésére a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása után, a kockázatmentes nemzetbiztonsági szakvélemény kiállítását követően kerülhet sor. Felhívjuk a figyelmet, hogy a KKM-mel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állók kizárólag a KKM zárt, belső pályázati rendszere útján nyújthatnak be érvényes pályázatot. ájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a pályázat nyertesének – a kinevezéshez – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzésnek, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek és – az esetlegesen vele kiutazó és életvitelszerűen kint tartózkodó családtagjaival együtt – orvosi (foglalkozás egészségügyi) alkalmassági vizsgálatnak kell alávetnie magát. Az intézetvezető tartós külszolgálatra rendelésének további feltétele a KKM által szervezett külügyi szakmai vizsga és gazdálkodási vizsga, illetve a külszolgálati munkakör betöltésének feltételeként a kihelyező szerv által meghatározott egyéb, kiegészítő belső képzések és vizsgák eredményes letétele és teljesítése. A KKM fenntartja a jogot az adott állomáshelyre kiírt pályázati felhívás visszavonására és az érintett külszolgálati munkakör pályázaton kívül, meghívással, kijelöléssel vagy belső pályázati eljárás útján történő betöltésére.