Политика за поверителност

Политика за поверителност
за обработка на личните данни, свързани с регистрацията в сайта на чуждестранните унгарски културни институти и с регистрацията за получаване на бюлетин

1. Название на администратора на данни:
Министерство на външните работи и външноикономическите отношения
Седалище: Budapest
Пощенски адрес: 1125 Budapest, Bem rakpart 47.
Телефон: 458 – 1392
E-mail: hatkult@mfa.gov.hu

2. Име и контакт на длъжностното лице по защита на данните:
Длъжностно лице по защита на данните в Министерство на външните работи и външноикономическите отношения: д-р Силвия Молнар-Фридрих
Контакт: e-mail: SzMolnar-Friedrich@mfa.gov.hu, телефон: +36-1-458-1597

3. Цел и правно основание на обработването на данни

Цел на обработването
Обработването на данни за статистически цели служи за идентификация на посетителите на сайта за статистически анализ.
Цел на обработването на данни за информация, свързана с културни цели, е да може посредством електронни писма до записали се за бюлетина лица относно организирани от Института програми и относно дейността на културния институт да предоставя актуална информация на културния институт, който е част от Министерството на външните работи и външноикономическите връзки. Цел на регистрацията е да подпомогне участието в тези програми.

Вид данни
Когато посещавате сайта, автоматично се записват началният и крайният час на посещението, както и браузърът, данните на операционната система и IP-адресът на потребителя. Сайтът изпраща т.нар. кукита (по-нататък бисквитки) до електронното устройство, използвано от субекта. Данните, произлизащи от разглеждането на сайта, автоматично се генерират в статистически данни.
Име, имейл адрес

Правно основание
Въз основа на информацията от изскачащия (pop-up) прозорец, натискайки бутона "Приемам", Вие позволявате на Администратора на данни да използва бисквитки на сайта и чрез това да обработва гореспоменатите лични данни. Натискането на бутона "Приемам" съгласно чл. 6, ал. 1, точка а) от Общия регламент относно защитата на данните се приема за доброволно съгласие. Ако не разрешите използването на бисквитки, тогава по смисъла на чл. 6, ал. 1, точка е) от Общия регламент относно защитата на данните функционирането на сайта ще се ограничи до употребата на бисквитки и технологии от основно значение, обработване на лични данни няма да се състои.

Обработването на лични данни се основава на чл. 6, ал. 1 точка а) от Общия регламент относно защитата на данните, правното основание за него е съгласието на субекта.

Достъп до системата: culture.hu

4. Източник на личните данни и типа на обработваните данни, ако не са предоставени от субекта на Министерството на външните работи и външноикономическите отношения
Министерството на външните работи и външноикономическите отношения не обработва лични данни, които не са получени от субекта.

5. Получатели или категории получатели на личните данни, обработка на лични данни
Регистрираните данни се съхраняват на сървърите на Националната служба по инфокомуникация NISZ Zrt и на сървърите на Министерството на външните работи и външноикономическите отношения. Услугата „разпращане на бюлетина“ се поддържа от договорния партньор на Министерството на външните работи и външноикономическите отношения Lounge Design Kft (съответно от неговия подизпълнител Trendency Kft).

6. Срок на съхраняване на личните данни
Личните данни, предоставени от субекта – с оглед на неговото правно основание – се съхраняват от Министерството на външните работи и външноикономическите отношения до оттеглянето на съгласието за ползването им. Сайтът дава възможност за подобен отказ по всяко време. При липса на оттегляне на съгласието за ползване необходимостта от обработка на данни се преразглежда от Министерството на външните работи и външноикономическите отношения на всеки три години.

7. Права на субекта във връзка с обработването на данни

7.1 Краен срок
Министерството на външните работи и външноикономическите отношения изпълнява искането към Министерството на външните работи и външноикономическите отношения на субекта за осъществяването на правата му най-късно в срок до един месец, считано от получаването на молбата.
При необходимост Министерството на външните работи и външноикономическите отношения, вземайки под внимание сложността на искането и броя искания, може да удължи този срок с още два месеца. Министерството на външните работи и външноикономическите отношения уведомява субекта за продължаването на крайния срок и причините за закъснението в рамките на месец от получаването на искането.

7.2 Права, свързани с обработването на данни

7.2.1. Право на достъп
Субектът има право да иска информация от Министерството на външните работи и външноикономическите отношения чрез дадените в т.1 контакти относно това дали обработването на личните му данни е в ход и ако такъв процес е налице, има право да научи:
· Министерството на външните работи и външноикономическите отношения
- какви негови лични данни
- на какво правно основание
- с каква цел
- колко време ще се обработват.

· На кого, кога и на какво правно основание, до кои лични данни е осигурило достъп Министерството на външните работи и външноикономическите отношения или на кого е предоставило личните му данни;

· От какъв източник са получени личните данни;

· Културният институт използва ли автоматизирано вземане на решения, в това число и профилирането, както и относно тяхната логика.

При първо поискване от страна на субекта Министерството на външните работи и външноикономическите отношения му предоставя безплатно копие от личните данни, представляващи предмет на обработването на лични данни, при всяко следващо се начислява разумна такса въз основа на административните разходи.

7.2.2 Право на коригиране
Чрез посочените контакти в т.1 субектът може да отправи искане към Министерството на външните работи и външноикономическите отношения за коригиране на някои лични данни. Доколкото субектът може обосновано да потвърди точността на коригираните данни, Министерството на външните работи и външноикономическите отношения изпълнява искането в разумен срок – най-много един месец – и уведомява субекта за това на посочените от субекта контакти.

7.2.3. Право на възбрана (ограничаване на обработката на лични данни)
Чрез контактите, посочени в т. 1, субектът може да поиска Министерството на външните работи и външноикономическите отношения да ограничи обработката на личните му данни (като недвусмислено посочи естеството на ограничение в обработката на лични данни и гарантира, че ще бъде третирано отделно от другите данни).

7.2.4. Право на изтриване
Във връзка с обработването на данни, посочено в справочника, субектът има право да се обърне с искане към Министерството на външните работи и външноикономическите отношения да изтрие личните му данни без ненужно забавяне, а администраторът на данни е длъжен без ненужно забавяне да изтрие личните данни на субекта, доколкото няма друго правно основание за обработването на данни.

7.2.6. Право на преносимост на данните
Във връзка с обработването на данни – вземайки под внимание тяхното правно основание – субектът, чрез посочените в т. 1 контакти, има право да получи отнасящите се до него, предоставени от самия него на Министерството на външните работи и външноикономическите отношения лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора Министерството на външните работи и външноикономическите отношения, когато обработването на данните се извършва по автоматизиран начин.

8. Право на обжалване
Ако субектът прецени, че Министерството на външните работи и външноикономическите отношения по време на обработването на личните му данни е нарушило приложимите изисквания за защита на данните по време на обработването на личните данни
Може да се обърне към длъжностното лице по защита на данните в Министерството или
- Към съда (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27.) или
- Да започне правна процедура по защита на данните (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, 1363 Budapest, Pf.: 9.)

9. Информация за кукита ("бисквитки")

Целта на кукитата или т.нар. "бисквитки" е да улеснят използването на сайта, да балансират натовареността към сървърите или с автоматизирани функции да подпомогнат и улеснят ползването на сайта. "Бисквитките" са файлове или информационни блокове, които уеб сървърът, до който е достигнал потребителят, изпраща до уеб търсачката на компютъра на потребителя. Обикновено една бисквитка съдържа: името на дадения уебадрес, откъдето е пристигнала, стойността на бисквитката, тоест един случайно генериран уникален номер, както и продължителността й, тоест колко дълго ще се задържи на онлайн комуникационното средство. Бисквитката се съхранява във файл във фоновото хранилище на устройството на потребителя. Уеб сървърът, изпращащ бисквитки, може по всяко време да поиска съдържанието на файла от браузъра.

Бисквитки на трети страни

Име на бисквитката
Домейн
Тип
Група на обработваните данни
Друга информация
Време на съхраняване
До оттегляне на съгласието за ползване

_ga / culture.hu / бисквитки на трети страни / Бисквитки на Google Analytics. Не изпраща лични данни до Google. / Правилникът за бисквитки на Google Analytics е достъпен на следния линк: https://developers.goo gle.com/analytics/devguides/c ollection/analyticsjs/cookieusage
_gid / culture.hu / бисквитки на трети страни / Бисквитки на Google Analytics. Не изпраща лични данни до Google. / Правилникът за бисквитки на Google Analytics е достъпен на следния линк: https://developers.goo gle.com/analytics/devguides/c ollection/analyticsjs/cookieusage
utmc / culture.hu / бисквитки на трети страни / Бисквитки на Google Analytics. Не изпраща лични данни до Google. / Правилникът за бисквитки на Google Analytics е достъпен на следния линк: https://developers.goo gle.com/analytics/devguides/c ollection/analyticsjs/cookieusage
utmz / culture.hu / бисквитки на трети страни / Бисквитки на Google Analytics. Не изпраща лични данни до Google. / Правилникът за бисквитки на Google Analytics е достъпен на следния линк: https://developers.goo gle.com/analytics/devguides/c ollection/analyticsjs/cookieusage
utma / culture.hu / бисквитки на трети страни / Бисквитки на Google Analytics. Не изпраща лични данни до Google. / Правилникът за бисквитки на Google Analytics е достъпен на следния линк: https://developers.goo gle.com/analytics/devguides/c ollection/analyticsjs/cookieusage

VISITOR_I NFO1_LIV E / youtube.com / бисквитки на трети страни / Бисквитки, използвани от YouTube, които служат за мониторизиране на честотния диапазон. / https://cookiedatabase.org/cookie/youtube/visitor_info1_live/

YSC / youtube.com / бисквитки на трети страни / Уникален ID, използван от YouTube, за идентификация на потребителя. / https://cookiedatabase.org/cookie/youtube/ysc/

Правното основание за обработването на бисквитки на трети страни е формулирано в чл. 6, т. 1, а), иначе казано даването на съгласие от страна на субекта. Вие, като засегната страна по отношение на бисквитки на трети страни, имате право на достъп, поправка, изтриване, ограничаване на обработването на данните, преносимост на данните и оттегляне на съгласието за ползването им.